11. Hàm Left, hàm Right và hàm Mid trong Excel. Bài tập Excel