Bài 5. Một số hàm thời gian cơ bản. Hàm DATEDIF hữu ích trong Microsoft Excel 2016