Bảo Lộc – 2 đường chạy xe lên Linh Quy Pháp Ấn, Cổng Trời