Bida cơ bản|Kỹ thuật đánh DÀY – MÕNG trong bida libre|BIDA KEN