Cách tính Nguyên giá Tài sản cố định Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính