"Chùa Bái Đính" Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình – Thứ 4, 8 tháng 1, 2020 – Bái Đính Pagoda