Cộng Deal #5 : Đánh giá Samsung Galaxy Fit : thiết kế đẹp, màn hình đẹp, pin trâu