Công ty Samsung Display Việt Nam có nguy cơ trở thành ổ dịch