Gánh bún bò Mệ Kéo 70 năm ở Huế, nhất định phải ăn thử