Học viết nhạc trên beat người khác – phải chăng là đạo nhạc ?