Hướng dẫn mở micro trên máy tính, tiếng micro phát ra loa và thiết bị ngoài [volume win7 tutorial]