Khám phá CHÙA HƯƠNG, chặng đường tới động hương tích