Leo bộ chùa Đồng Yên tử 🍁 Chùa Hoa Yên, Huệ Quang Kim Tháp – Nơi khởi nguồn thiền phái Trúc Lâm