Li kỳ hang rắn Thanh xà Bạch xà tại chùa hang Châu Đốc – Chùa Phước Điền Tự tỉnh An Giang