PCSX2 1.4.0 – HƯỚNG DẪN CONFIG CẤU HÌNH GIẢ LẬP PS2 2018