Qua Nhà Bạn Trai Phụ Chở Bao Tải Lạ, Sáng Hôm Sau Dân Làng Mới Tá Hỏa, Trong Bao Chính Là…