Qua sông Đồng Nai là tới Châu Đốc để cúng miếu Bà Chúa Xứ | Quang Chau