Tạo chữ ký – Hướng dẫn tạo chữ ký đẹp, Chữ Ký theo tên bằng Photoshop