Thăm vườn Cây hạt dẻ chín tại xã Chí Viễn – Trùng Khánh – Cao Bằng