Thử 1 tuần sử dụng Samsung Dex (TỐT HƠN IPADOS!!!) | ThinkView thử nghiệm