Tiểu sử ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Cuộc đời và sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương