Viễn cảnh nào cho Samsung nếu như công ty quyết định rời khỏi Việt Nam??